Skip to content

Våra policys

Integritetspolicy

På Scantech Strategy Advisors AB strävar vi efter att på ett ansvarsfullt, säkert och transparent sätt hantera de personuppgifter som vi kommer i kontakt med i vår verksamhet och för våra kunders räkning. Vår integritetspolicy utgår från de grundläggande principerna som anges av GDPR. Vi behandlar endast personuppgifter efter att vi på laglig grund säkerställt att dessa är i linje med GDPR. De personuppgifter som Scantech Strategy Advisors AB kommer i kontakt med behandlas endast av personal och berörda kunder, aldrig av någon tredje part. Du har som kund alltid rätt till att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

 

Jämställdhetspolicy

På Scantech Strategy Advisors AB strävar vi efter en jämställd miljö med lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för alla medarbetare. Medarbetare ska inte bedömas eller värderas efter vilket kön de definierar sig till. Varje individs erfarenheter, förmågor och kompetens ska ses som värden i sig, utan otillbörlig påverkan av varken sociala eller biologiska könskonstruktioner. Sexistiska uttryck i ord eller handling är inte tillåtna.

 

Mångfaldspolicy

Scantech Strategy Advisers vilar på en värdegrund där alla människors lika värde och individuella frihet står i centrum.

Vi tror på ett samhälle präglat av medmänsklighet där olikheter ses som en tillgång. Med mångfald menar vi en blandning av människor med olika färdigheter, erfarenheter, kunskaper, bakgrunder och personligheter. Det är i mötet mellan olikheter som kreativitet uppstår, vilket är grunden för att vår verksamhet ska kunna fungera och utvecklas.

Målet med vårt mångfaldsarbete är att säkerställa att företaget som helhet besitter kunnande och erfarenheter inom de sfärer i samhället där vi är verksamma. Olika ursprung vad gäller, kön, ålder, utbildnings- och yrkesbakgrund bidrar till ett kritiskt granskande av alla våra projekt och spänstiga diskussioner mellan våra medarbetare.

Företaget ska skall präglas av en öppen och inkluderande kultur där alla blir likvärdigt bemötta.

 

Miljöpolicy

På Scantech Strategy Advisors AB vet vi att hållbarhet kommer från ett resurseffektivt samhälle och ett resurseffektivt näringsliv. Mycket av vårt arbete med kunder utgår från att effektivisera processer och spara in resurser vilket gynnar såväl ekonomin som klimatet. Genom att bidra till en fungerande marknadsekonomi bidrar vi också till hushållning med begränsade resurser och därmed även en mer klimatsmart värld. Utöver detta så tror vi på Scantech att vi kan bidra till att minska våra utsläpp genom små gärningar i vardagen. Allt från att ständigt se till att våra lokaler är klimatsmarta genom fjärrvärme och att ta till vara på spillvärme till ett gynnsamt geografiskt läge. Genom de små vardagliga gärningarna gör vi den stora skillnaden för klimatet.

Scantech strävar ständigt efter att förbättra sin egen, kunders och samarbetspartners miljöanpassning. Vi vill minimera exponeringen för miljöavgifter och miljöskatter. Detta gör vi genom att ständigt omsätta och ta tillvara på nya kunskaper i miljöanpassning och genom att initiera projekt som förbättrar våra kunders miljöanpassning. Slutligen följer vi kontinuerligt upp och reviderar vår miljöpolicy.